Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika (EULA)

Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika (EULA)

Molimo pažljivo pročitajte ovaj Ugovor prije kupnje, instaliranja, kopiranja, preuzimanja ili korištenja softvera PI Solution i njegove dokumentacije („Softver”). Instaliranjem ili dopuštanjem drugima da instaliraju na vaš hardver, kopiranjem, preuzimanjem ili korištenjem Softvera, vi i pravna osoba koju predstavljate („korisnik licence” ili „krajnji korisnik“) pristajete na obveze ove licence za ograničenu upotrebu,

BUDUĆI DA

Društvo POSLOVNA INTELIGENCIJA („PI”) suglasno je da će korisniku licence dodijeliti licencu za korištenje Softvera u obliku objektnog koda pod uvjetima i odredbama navedenim u ovom ugovoru.

Ako se korisnik licence ne slaže s uvjetima ovog ugovora, PI neće licencirati Softver korisniku licence. U tom slučaju, korisnik licence ne smije instalirati, kopirati, preuzimati ili koristiti Softver te mora društvu PI vratiti kompletan Softverski paket, ili, ako je Softver isporučen elektroničkim putem, mora obavijestiti PI pisanim putem da je deinstalirao Softver. Ako se korisnik licence ne pridržava ove odredbe, imat će obvezu platiti cijenu za licencu Softvera dogovorenu prilikom narudžbe i biti vezan standardnim uvjetima.

1.     LICENCA

1.1.       Dodjela licence. U skladu s uvjetima ovog ugovora, društvo PI ovime dodjeljuje korisniku licence neekskluzivnu, neprenosivu licencu za korištenje Softvera samo u interne poslovne svrhe i samo za dopušteni broj radnih stanica za koje je korisnik licence platio naknadu kao navedeno u primjenjivoj narudžbenici koju je prihvatilo društvo PI. Svi moduli / komponente / proizvodi i usluge koje je korisnik licence kupio od društva PI za korištenje su samo kao dio Softverske aplikacije, a ne za samostalno korištenje. Softver se ne prodaje već licencira. Softver smije koristiti samo krajnji korisnik koji ga je kupio. Trećim je stranama izričito zabranjeno koristiti Softver, bez obzira prima li krajnji korisnik naknadu za takvu upotrebu ili ne.

1.2.       Bez kopiranja. Korisnik licence ne smije kopirati ili mijenjati bilo koji dio Softvera, ali može napraviti jednu (1) kopiju tog dijela računalnog direktorija koji sadrži Softver, isključivo u arhivske svrhe.

1.3.       Ostala ograničenja. Korisnik licence ne smije:

  1. Mijenjati, uzrokovati ili dopustiti dekompilaciju, rastavljanje, obrnutu kompilaciju ili obrnuto sastavljanje cijelog ili bilo kojeg dijela ili na drugi način pokušati izvesti izvorni kod za Softver, osim u mjeri u kojoj primjenjivi zakon zabranjuje ili ograničava ovo ugovorno ograničenje;
  2. Distribuirati, razotkriti, prodati, iznajmiti ili prenijeti bilo kojoj trećoj strani bilo koji dio Softvera ili koristiti Softver u bilo kojem poslu odjela za usluge, upravljanju odjela ili edukaciji treće strane.
  3. Dopustiti da Softver koristi krajnji korisnik koji razvija i/ili distribuira Softverske aplikacije koje, prema razumnom mišljenju PI, konkuriraju Softveru, izravno ili neizravno;
  4. Izvoziti, ponovno izvoziti ili na drugi način prenositi, izravno ili neizravno, bilo koji Softver, informacije, podatke ili druge materijale primljene na temelju ovog ugovora.
  5. Dopustiti da se Softver koristi u bilo kojoj aplikaciji ili situaciji u kojoj bi bilo kakav kvar licenciranih proizvoda mogao dovesti izravno do smrti, osobne ozljede ili ozbiljne fizičke ili ekološke štete. Primjeri uključuju korištenje Softvera za kontrolu rada: opreme u bilo kojem nuklearnom objektu; navigacijski, komunikacijski ili sustavi kontrole leta zrakoplova; sustavi kontrole zračnog prometa; sustavi masovnog prijevoza; medicinska oprema; sustave naoružanja.

1.4.       Hardver i/ili Softver treće strane. PI neće biti odgovorna za kupnju bilo kakvog hardvera i/ili Softvera treće strane potrebnog za korištenje Softvera kako bi se zadovoljila potrebna uporaba Softvera od strane korisnika licence, a korisnik licence se obvezuje da će svaki takav potrebni hardver ili Softver treće strane kupiti (ako uopće) za svoj račun.

2.     VLASNIŠTVO I POVJERLJIVOST PODATAKA

2.1.       Pravo vlasništva.

  1. Vlasništvo Softvera zadržava PI. Korisnik licence potvrđuje i slaže se da PI jest i da će ostati vlasnik Softvera i njegovog sadržaja i prava intelektualnog vlasništva, uključujući, bez ograničenja, autorska prava utjelovljena u Softveru ili ona od kojih se Softver sastoji, kao i sve kopije, izmjene i poboljšanja Softvera, uključujući sve izvedene radove koji iz njega proizlaze;
  2. Softver je razvijen o privatnom trošku, komercijalan je te je objavljen i zaštićen autorskim pravima.

2.2.       Podaci o vlasništvu. Korisnik licence suglasan je kako su Softver i svi nejavni računalni kodovi, izumi, algoritmi i znanja sadržani u ili od strane Softvera te sve druge poslovne, tehničke i financijske informacije koje korisnik licence dobiva od PI, bez obzira jesu li označene kao povjerljive ili ne (u daljnjem tekstu „Podaci o vlasništvu”), povjerljivi te su vlasništvo PI. Korisnik licence također je suglasan da bilo kakav izraz analize, zaključaka, poboljšanja, mišljenja, preporuka, ideja, tehnika, znanja, dizajna, programa, nalaza, Softvera i drugih tehničkih informacija koje PI pruža korisniku licence tijekom provedbe savjetovanja, edukacija, održavanja ili drugih usluga vezanih uz Softver, podaci su o vlasništvu PI. PI je suglasna da sve nejavne informacije dobivene od korisnika licence tijekom izvršavanja ovog Ugovora, uključujući i tijekom pružanja usluga podrške pružanja usluga PI, predstavljaju povjerljive i podatke o vlasništvu korisnika licence („Podaci o vlasništvu korisnika licence”).

2.3.       Povjerljivost. Obje strane suglasne je da će podatke o vlasništvu druge strane čuvati na sigurnom mjestu, s ograničenjima pristupa i upotrebe namijenjenim sprječavanju otkrivanja podataka o vlasništvu neovlaštenim osobama i uputiti svoje osoblje da takve informacije čuvaju povjerljivim.

2.4.       Kršenje ugovora. Korisnik licence suglasan je da svako otkrivanje vlasničkih informacija druge strane trećoj strani osim u skladu s uvjetima ovog Ugovora predstavlja materijalno kršenje ovog ugovora i da će ukinuti licencu/licence dodijeljene ovim ugovorom.

2.5.       Prava na knjige i zapise/reviziju.

  1. Korisnik licence će u svakom trenutku točno voditi knjige i zapise koji pokazuju sve korisnike koji se odnose na stečene licence prema ovom ugovoru, uključujući identitet i broj poslužitelja i imenovana korisnička mjesta na kojima je Softver instaliran i/ili mu se pristupa, ili bilo koja druga pravila licenciranja primjenjiva za Softver
  2. PI ili njezin ovlašteni predstavnik imat će pravo, o svom trošku u skladu s dijelom (c) ovog odjeljka, provjeravati usklađenost korisnika licence s ovim ugovorom uvidom u zapise navedene u ovom odjeljku.
  3. Ako bilo kakva inspekcija otkrije manjak u plaćanju korisnika licence veći od 5% za bilo koju godinu, korisnik licence pristaje platiti ili nadoknaditi PI taj trošak revizije na pisani zahtjev PI.

2.6.       Mjera zabrane. Obje se strane nadalje slažu kako bi takvo nezakonito otkrivanje moglo prouzročiti nepopravljivu štetu koja se ne može nadoknaditi novčanom odštetom i kako bi zabrana ili druga pravedna mjera mogla biti prikladna.

3.     JAMSTVA I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

3.1.       Ograničeno jamstvo. PI jamči da će Softver raditi u skladu s trenutnom standardnom Dokumentacijom (osim manjih nedostataka ili pogrešaka koje nisu bitne za temeljnu funkcionalnost Softver pod normalnom uporabom i okolnostima) u razdoblju od devedeset (90) dana od datuma prve isporuke Softvera. Ako Softver ne radi u skladu s jamstvom tijekom jamstvenog razdoblja, kupac mora obavijestiti PI pismenim putem tijekom primjenjivog jamstvenog razdoblja i, pod pretpostavkom da PI može potvrditi takvu nesukladnost, PI će uložiti razumne napore da ispravi sve nedostatke u Softveru ili zamijenite ga tako da radi u skladu s jamstvom. Vaš jedini i isključivi pravni lijek, a jedina obveza PI-ja u slučaju nesukladnosti softvera s prethodnim jamstvom bit će ispravljanje stanja koje ga čini nesukladnim. Vaša je obveza pružiti sve informacije koje su razumno tražene kako biste omogućili PI-u da ispravi nesukladnost. Gore navedeno jamstvo izričito isključuje nedostatke koji proizlaze iz nesreće, zlouporabe, neovlaštenog popravka, modifikacija, pogrešne primjene ili upotrebe softvera koji je inače materijalno nedosljedan s dokumentacijom.

3.2.       Izuzeće od jamstva. SOFTVER SE DODJELJUJE „KAKAV JEST”. PI I NJENI DOBAVLJAČI NE JAMČE SVOJSTVA IZVEDBE ILI REZULTATE KOJE KORISNIK LICENCE MOŽE DOBITI KORIŠTENJEM SOFTVERA. IZJAVE PI I NJEZINIH ZAPOSLENIKA ILI PREDSTAVNIKA TE TISKANI MATERIJALI I ELEKTRONSKA DOKUMENTACIJA I BILO KAKVE SPECIFIKACIJE SOFTVERA NE PREDSTAVLJAJU JAMSTVO ILI ZASTUPANJE KOJI SE ODNOSE NA UPOTREBU ILI REZULTATE UPOTREBE SOFTVERA ILI DOKUMENTACIJE POD UVJETIMA TOČNOSTI, PRECIZNOSTI, POUZDANOSTI I OSTALOG. CJELOKUPNI RIZIK U VEZI S REZULTATIMA I SVOJSTVIMA SOFTVERA PREUZIMA KORISNIK LICENCE. PI NE JAMČI DA ĆE SOFTVER ZADOVOLJATI ZAHTJEVE KORISNIKA LICENCE, DA ĆE RAD SOFTVERA BITI NEPREKIDAN ILI BEZ GREŠAKA NITI DA ĆE SVE SOFTVERSKE POGREŠKE BITI ISPRAVLJENE.

3.3.       Odricanje od odgovornosti. PI IZRIČITO SE ODRIČE BILO KAKVOG IMPLICIRANOG JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, PRILIKU ZA PRODAJU ILI NEPOSTOJANJA POVREDE. JAMSTVA NAVEDENA U ODJELJCIMA 3.1 I 3.2 ISKLJUČIVA SU I ZAMJENA SU ZA SVA DRUGA JAMSTVA, IZRIČITA ILI IMPLICIRANA, UKLJUČUJUĆI IMPLICIRANA JAMSTVA ILI UVJETE PRODAJE, ODNOSNO PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NIKAKVA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVJET KOJE JE DALA PI, NJEZI ZAPOSLENICI, DISTRIBUTERI, TRGOVCI ILI AGENTI NEĆE POVEĆATI OBIM GORE NAVEDENIH JAMSTAVA NITI STVARATI NOVA JAMSTVA. PI NIJE ODGOVORNA ZA PROBLEME UZROKOVANE PROMJENAMA OPERATIVNIH KARAKTERISTIKA RAČUNALNOG HARDVERA ILI RAČUNALNIH OPERATIVNIH SUSTAVA KOJI NASTANU NAKON IZDAVANJA SOFTVERA, NITI ZA PROBLEME U INTERAKCIJI SOFTVERA S PROIZVODIMA KOJI NE PRIPADAJU PI.

3.4.       Ograničenje odgovornosti. KORISNIK LICENCE SUGLASAN JE DA ĆE NJEGOVI ISKLJUČIVI PRAVNI LIJEKOVI I CJELOKUPNA ODGOVORNOST PI U ODNOSU NA SOFTVER ILI NA USLUGE KOJE VRŠI PI KOJE SE ODNOSE NA SOFTVER, BITI KAKO JE NAVDENO U OVOM UGOVORU. KORISNIK LICENCE DALJE SE SLAŽE KAKO PI NIJE ODGOVORNA KORISNIKU LICENCE ZA NASTALU ŠTETU, BILO POSEBNU, IZRAVNU ILI POSLJEDIČNU, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK DOBITKA, GUBITAK POSLOVANJA ILI KORISTI OD POSLOVANJA, GUBITAK PODATAKA ILI NABAVE ZAMJENSKIH DOBARA ILI USLUGA NASTALIH UPOTREBOM ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA SOFTVERA, ILI PROVEDBOM USLUGA KOJE SE ODNOSE NA SOFTVER, ČAK I AKO JE PI OBAVIJEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. BEZ OBZIRA NA ALTERNATIVNU OBAVEZU ODGOVORNOSTI U DRUGOM UGOVORU, IZJAVI O RADU, NARUDŽBI ILI DRUGOM DOKUMENTU, NI U KOJEM SLUČAJU ODGOVORNOST PI KOJA PROISTIČE IZ OVOG UGOVORA NE PRELAZI IZNOS KOJI PLAĆA KORISNIK LICENCE ZA SOFTVER ILI USLUGE PI VEZANE UZ SOFTVER. SUDJELOVANJE U PROBNIM I BETA PROGRAMIMA JE DOBROVOLJNO I KORISNIK LICENCE JE ISKLJUČIVO ODGOVORAN ZA NASTALU ŠTETU, A SVAKA UPOTREBA TAKVIH SOFTVERSKIH LICENCI JE UZ ISKLJUČIVI RIZIK I TROŠAK KORISNIKA LICENCE. PI IZRIČITO SE ODRIČE BILO KAKVE I SVE ODGOVORNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROBNU ILI BETA LICENCU.

4.     PREKID UGOVORA

4.1.       PI može raskinuti ovaj ugovor ako korisnik licence počini stvarnu povredu ovog ugovora i ako ta povreda nije otklonjena u roku od trideset (30) dana od primitka pisane obavijesti o takvom kršenju. Po raskidu ovog ugovora, korisnik licence odmah prestaje koristiti licencu, uništava je ili vraća PI sav Softver i podatke o vlasništvu koje ima u svom posjedu. Sve probne ili testne licence predviđene ovim ugovorom ističu i smatraju se raskinutima na navedeni datum završetka takvog probnog razdoblja ili nakon 120 dana od instalacije, što god nastupi prije.

5.     OPĆI UVJETI

5.1.       Razdvajanje. Ako nadležni sud utvrdi da je bilo koja odredba ovog ugovora nevažeća, tada će preostale odredbe ipak ostati potpuno valjane i na snazi.

5.2.       Mjerodavno pravo; Nadležnost; Odvjetničke naknade. Ako neka od strana pokrene pravni postupak protiv druge strane u vezi s bilo kojim pitanjem vezanim s ovim ugovorom ili pitanjem koje proizlazi iz ugovora, takav će se postupak odvijati u Hrvatskoj i primjenjivat će se samo zakoni koji se primjenjuju u Hrvatskoj, isključujući odredbe o izboru prava. Ako je potrebna bilo kakva pravna radnja za provedbu uvjeta ovog ugovora, strana koja u znatnoj mjeri ima prednost ima pravo na razumne odvjetničke naknade i troškove uz bilo koju drugu naknadu na koju ta strana može imati pravo.

5.3.       Cjelokupni ugovor. Obje strane potvrđuju i suglasne su kako je ovaj ugovor potpuna i isključiva izjava o međusobnom sporazumu strana i kako on zamjenjuje i poništava sve prethodne pismene i usmene sporazume i komunikacije u vezi s predmetom ovog ugovora. Obje su strane suglasne kako se ovaj ugovor može mijenjati samo pisanim sporazumom potpisanim od strane osoba ovlaštenih za izvršavanje ugovora u ime strana. Proturječni pojmovi, izmjene ili dopune u nalozima i drugim dokumentima/ugovorima koji se odnose na stjecanje ove licence, bit će obvezujući za PI samo ako su prihvaćeni u pisanom obliku, o čemu svjedoči potpis ovlaštenog izvršnog potpisnika PI. Izostanak takvog pisanog prihvaćanja, izvršenje takvih naloga, dokumenata/sporazuma odvijat će se isključivo na temelju ovog ugovora. Tijekom trajanja ugovora ne može se provesti niti jedna izmjena ugovora.

5.4.       Bez odricanja. Obje su strane suglasne kako propust ili kašnjenje u ostvarivanju prava ili djelomično korištenje bilo kojeg prava, ovlasti ili privilegija iz ovog ugovora od strane druge strane, ne predstavlja odricanje od odgovornosti.

5.5.       Zakoni o izvozu/uvozu. Korisnik licence obavezan je pridržavati se svih tada važećih i primjenjivih zakona i propisa o izvozu/uvozu koji se odnose na Softver.

5.6.       Prijenos prava. PI može ustupiti ovaj ugovor bilo kojem subjektu koji preuzima svoje obveze i stječe vlasništvo ili pravo korištenja i licenciranja proizvoda PI.

5.7.       Žigovi. Svi žigovi ostaju isključivo vlasništvo svojih izvornih vlasnika. Nijedna strana ne smije ukloniti ili samo navesti žigove u vezi s korištenjem licence uz jasno naznačeno vlasništvo žiga od strane izvornog vlasnika.,

5.8.       Promjene. PI zadržava pravo izmjene ove EULA bez prethodne najave.

6.     VIŠA SILA

Ako je izvršenje ovog ugovora, ili bilo koje obveze iz ovog ugovora, osim plaćanja, spriječeno, ograničeno ili ometano zbog: požara, poplave, potresa, eksplozije ili druge nesreće ili nesretnog slučaja ili Božje volje; štrajkova ili radnih sporova u koje su uključene treće strane; nemogućnost nabave ili pribavljanja isporuke dijelova, zaliha, energije, opreme ili Softvera od dobavljača iz drugih razloga osim neplaćanja takvim dobavljačima; rata ili drugog nasilja; bilo kojeg zakona, poretka, propisa, uredbe, zahtjeva ili zahtjeva nekog vladinog tijela; ili bilo koje druge radnje ili uvjeta izvan razumne kontrole pogođene strane, strana na koju se to odnosi, nakon što odmah obavijesti drugu stranu, bit će oslobođena takvog izvršenja u mjeri u kojoj postoji takvo sprječavanje, ograničenje ili uplitanje; pod uvjetom, međutim, da će tako pogođena strana poduzeti sve razumne korake kako bi izbjegla ili uklonila takav uzrok neizvršenja i nastavit će s izvršavanjem ovog ugovora s otpremom kad god se ti uzroci otklone.

HR-v28.2.23.

Scroll to Top

Budite u toku s novostima

Budite u toku s novostima

Prijavite se na naš newsletter i budite uvijek u toku s novostima i tehnologijama iz svijeta Poslovne inteligencije.


Business & Data Analysis
Planning, OLAP & Reporting & Financial consolidation
Data Integration, Data Migration & Data Engineering
Data Governance, Data Quality & Master Data Management
Data Science
DWH models
XBRL point
ConQ Content Analytics
SynQ

I acknowledge that the personal data I submit through this contact form will be used by Poslovna inteligencija d.o.o. to contact me and provide information related to my inquiry/application. I consent to Poslovna inteligencija using my submitted personal data to send newsletters containing information about news, products, and services of Poslovna inteligencija. I also acknowledge that I can unsubscribe from receiving newsletters at any time by clicking the 'Unsubscribe' link in each newsletter. Comprehensive information related to my rights and the use of my personal data can be found in Poslovna inteligencija's Privacy Policy.:
Yes No *

Please don't insert text in the box below!

The fields marked with * are required