Opći uvjeti poslovanja

1.    Rječnik pojmova

Funkcionalna specifikacija – dokument kojim se definira opseg isporuka Programskih proizvoda i/ili Rješenja i/ili Usluga.

Hardverska oprema – kompjuterska oprema fizičkih karakteristika (npr. server, monitor, tipkovnica…).

Isporučitelj – Poslovna inteligencija d.o.o.

Naručitelj – strana koja stupa u odnos sa Isporučiteljem.

Neprodukcijski sustav – testno ili razvojno okruženje Naručitelja koje se koristi za razvoj i/ili nad kojim se testiraju pojedini elementi Rješenja prije puštanja u produkcijsku upotrebu.

Ponuda – Dokument kojeg Isporučitelj priprema na osnovi Naručiteljevog upita ili potrebe i/ili Projektnog zadatka a koji se sastoji od predloženih isporuka Programskih proizvoda, Rješenja i/ili Usluga, njihovih opisa i vezanih komercijalnih uvjeta.

Produkcijski sustav – produkcijsko okruženje Naručitelja kojeg krajnji korisnici Naručitelja upotrebljavaju u operativne i/ili produkcijske i/ili poslovne svrhe.

Programski proizvod – bilo koji programski proizvod u vlasništvu originalnog proizvođača programskih proizvoda kojeg je Isporučitelj ovlašten distribuirati ili programski proizvodi u vlasništvu Isporučitelja.

Projekt – Vremenski ograničen angažman i/ili usluga Isporučitelja poduzeta radi isporuke i/ili implementacije jedinstvenog Rješenja i/ili Usluge.

Projektni zadatak – dokument koji definira opseg ponude i/ili opseg isporučenog Rješenja i/ili Usluga.

Rješenje – rješenje isporučeno od strane Isporučitelja koje može sadržavati Programski proizvod.

Sistemska programska oprema – operativni sustavi i druga programska oprema potrebna za funkcioniranje Programskih proizvoda i/ili Rješenja.

Ugovorne strane – Naručitelj i Isporučitelj zajedno (ili „Ugovorna strana“ pojedinačno).

Usluge – sve usluge isporučene od strane Isporučitelja.

Zapisnik o preuzimanju – dokument kojim Naručitelj i Isporučitelj potvrđuju da je Isporučitelj isporučio Programski proizvod i/ili Rješenje i/ili Usluge sukladno Projektnom zadatku i/ili Ponudi i/ili Funkcionalnoj specifikaciji.

2.    Predmet Općih uvjeta

Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve isporuke Programskih proizvoda, Rješenja i Usluga koje Isporučitelj isporuči Naručitelju. Naručitelj potpisom ugovora ili (ako nije sklopljen pisani ugovor) prihvatom Isporučiteljeve Ponude, Programskih proizvoda, Rješenja i Usluga bez osporavanja, dakle samom isporukom Programskih proizvoda ii/li Rješenja i/ili izvršenjem Usluge pristaje na primjenu ovih Općih uvjeta na predmetne i sve eventualne buduće poslove između Isporučitelja i Naručitelja tijekom trajanja poslovnog odnosa.

U slučaju razlike između općih uvjeta Naručitelja i ovih Općih uvjeta vrijede ovi Opći uvjeti, osim ako je između Ugovornih strana sklopljen drukčiji dogovor. U slučaju razlike između ovih Općih uvjeta i potencijalnih ugovora sklopljenih između Naručitelja i Izvršitelja, primjenjivat će se odredbe ugovora.

Za pravovaljanost promjena ili sporednih dogovora potrebna je pisana suglasnost Ugovornih strana koja svaki put vrijedi samo za pojedini posao.

Ako su pojedine odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja nevažeće, to ne utječe na njihovu pravnu pravovaljanost u ostalom dijelu. U tom će slučaju Ugovorne strane sklopiti dogovor koji će, koliko god bude moguće, održavati svrhu prvobitne nevažeće odredbe.

3.    Ponude i sklapanje ugovora

Svi ugovori, narudžbe i dogovori pravno su obvezujući samo onda ako ih potpiše zakoniti zastupnik Ugovorne strane, odnosno osoba koju on opunomoći pisanim putem te su obvezujuće svaki put u dogovorenom opsegu. Ponude su načelno promjenjive i ne obvezuju Isporučitelja, osim ako je na ponudi navedeno da je obvezujuća.

Zaposlenici Isporučitelja ne mogu iznositi izjave koje bi odstupale od ovih uvjeta, osim ako za to imaju pisanu punomoć zakonitoga zastupnika Isporučitelja.

4.    Projektni zadatak

Osnova za narudžbu je Projektni zadatak kojeg priprema Isporučitelj na temelju dokumentacije koju dobije od Naručitelja. Naručitelj mora provjeriti pravilnost i potpunost Projektnog zadatka te ga potvrditi pisanim putem. Za zahtjeve u vezi s promjenama i proširenjem narudžbe koji se mogu pojaviti kasnije potreban je poseban dogovor koji se u pravilu može realizirati putem zahtjeva za promjenom koji je sastavni dio projektne metodologije. Zahtjevi u vezi s promjenama i proširenjem narudžbe odgađaju već dogovorene termine i Isporučitelju daju pravo na dodatne troškove nastale na temelju toga posebnog obračuna.

Potpisom ugovora, odnosno izdavanjem narudžbe Naručitelj izjavljuje da je Projektni zadatak, koji je predmet ugovora, pregledao te da Programski proizvodi, Rješenje i/ili Usluge odgovaraju njegovim zahtjevima.

Usluge koje se pružaju prije njihova podrobnijeg definiranja Projektnim zadatkom, bez njega ili uz njega i Usluge koje su u opisu Usluge određene kao time & material (hrv. utrošeno vrijeme i materijal) obračunavaju se prema stvarno utrošenom vremenu.

Za razliku od obvezujućeg Projektnog zadatka, reklamne pošiljke, prospektni materijali, informacije o proizvodima i izjave proizvođača ili uvoznika nisu obvezujući, osim ako ih Isporučitelj ne potvrdi pisanim putem.

Isporučitelj unaprijed upozorava i izričito se poziva na to da na temelju informacija o današnjem stanju hardverske opreme nije moguća isporuka Programskih proizvoda/ili Rješenja koja bi bila posve besprijekorna. Zato Isporučitelj u vezi s vlastitim Programskim proizvodima i/ili Rješenjima i/ili Programskim proizvodima koje distribuira jamči jedino to da će isporuku i djelovanje Programskih proizvoda i/ili Rješenja, u skladu s uputama za korištenje tih Programskih proizvoda i/ili Rješenja, testirati na preporučenoj hardverskoj i sistemskoj programskoj opremi Naručitelja u skladu s trenutačnom dobrom praksom.

5.    Usluge

Način obračuna realiziranih radnih dana Usluga je prema stvarno utrošenim radnim satima.

Ako drugačije nije dogovoreno, obračun realiziranih Usluga biti će mjesečan. Izvršitelj će izvještaj o utrošenim radnim satima poslati do trećeg radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec, a Naručitelj će odobriti / uskladiti obračun do petog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec. Po usklađenom obračunu, Izvršitelj će Naručitelju ispostaviti račun.

Dogovorene Usluge podrazumijevaju poslove koje će Isporučitelj isporučiti Naručitelju, a podrazumijevaju isključivo ugovorom dogovorene aktivnosti. U slučaju da Isporučitelj i Naručitelj ne potpišu ugovor za pojedinu Uslugu, smatra se da su važeći uvjeti iz prihvaćene ponude.

Lokacija za isporuku Usluga je Zagreb. U slučaju potrebe Naručitelja da se Usluge realiziraju van Zagreba, Naručitelj se obvezuje nadoknaditi stvarno nastale troškove dnevnica i putnih troškova.

Osim ako nije drugačije ugovoreno, Isporučitelj neće biti odgovoran za isporuku bilo kakve hardverske opreme, sistemske programske opreme i/ili programskih proizvoda potrebnih za isporuku ugovorenih Usluga.

6.    Programski proizvod

Sa Programskim proizvodom Naručitelj stječe pravo na njegovu uporabu za potrebe njegove poslovne djelatnosti u skladu s odredbama svakoga proizvođača Programskog proizvoda.

Isporučitelj odgovara za to da prijenos prava na uporabu za potrebe Naručiteljeve poslovne djelatnosti na Naručitelja ne osporavaju prava trećih osoba.

Narudžba za isporuku Programskih proizvoda izvršit će se nakon što se Naručitelj temeljito upozna s opsegom funkcija naručenih proizvoda, a smatra se da je Naručitelj narudžbom Programskih proizvoda potvrdio da se prije sklapanja ugovora temeljito upoznao s opsegom funkcija.

U slučaju isporuke Programskih proizvoda drugih proizvođača ili ukoliko Isporučiteljev Programski proizvod i/ili Rješenje uključuje komponente ili Programske proizvode drugih proizvođača, Isporučitelj ne može biti odgovoran za rad i ispravnost takvih proizvoda ili komponenti niti za greške uzrokovane takvim proizvodima ili komponentama. Za takve proizvoda ili komponente vrijede licenčni uvjeti, jamstveni uvjeti i jamstvo izdano od strane proizvođača i Naručitelj može ispostaviti prigovor samo proizvođaču takovih proizvoda ili komponenti.

7.    Vođenje projekta

Projektna organizacija koja odgovara veličini i kompleksnosti postavljenih zadaća te odgovarajuće vođenje projekata bezuvjetne su pretpostavke za uspješnu realizaciju Projektnog zadatka.

Opseg i sadržaj Usluga Isporučitelja na području vođenja projekata odredit će se u Projektnom zadatku.

7.1.    Projektna organizacija

Isporučitelj će pružati Usluge uz tijesnu suradnju s Naručiteljem.

Ugovorne strane imenovat će svaki po jednoga voditelja projekta koji će odlučivati zajednički. Ako zajednička odluka ne bude moguća, treba se obratiti vijeću projekta (eng. Steering Committee), koje se sastoji od po jednoga člana poslovodstva Isporučitelja i Naručitelja.

Oba voditelja projekta zajednički definiraju ove parametre:

  • učestalost, trajanje i krug sudionika na sastancima
  • stupanj određivanja detalja planiranja projekata i kontrolinga projekata
  • pravila za sastavljanje i odobravanje zapisnika koji su definirani funkcionalnom specifikacijom ili projektnom metodologijom.

Ugovorne strane obvezuju se da će po svojoj najboljoj moći osiguravati kontinuitet projekta.

Isporučitelj ima pravo na pružanje Usluga uz pomoć podizvođača. U tom slučaju Isporučitelj generalno provodi narudžbu te za nju odgovara.

Voditelj projekta od strane Naručitelja će pravodobno donositi odluke bitne za izvršenje dogovorenih Usluga i uspješnu i pravovremenu realizaciju projekta.

Problemi na projektu će biti dokumentirani, a opcije njihova rješavanja će biti pravovremeno prezentirane voditelju projekta Naručitelja.

Tjedni ili dvotjedni statusni sastanak će biti održan u fiksno definiranom danu tjedna, kako bi projektni tim mogli pregledati dosadašnja postignuća, projektni raspored, osoblja, statuse, prodiskutirati o projektnim problemima, donijeti ključne odluke te odrediti očekivanja i isporuke.

7.2.    Obveze obavještavanja

Ugovorne strane će, u ovisnosti o kompleksnosti Projektnog zadatka, dogovoriti sadržaj izvještaja o statusu projekta te frekvenciju izvještavanja. Obostrano usuglašen izvještaj o statusu projekta bit će od strane voditelja projekta Izvršitelja elektronskim putem dostavljen voditelju projekta Naručitelja i ostalim ključnim članovima tima Ugovornih strana.

Obje Ugovorne strane moraju jedna drugu uzajamno trenutačno obavještavati o bilo kakvim okolnostima koje znatno narušavaju napredovanje projekta. To vrijedi bez obzira na to pojave li se takve okolnosti svaki put u vlastitoj sferi odgovornosti ili sferi odgovornosti druge Ugovorne strane ili trećih osoba.

Voditelji projekata u takvom slučaju suglasno odlučuju o smislenim mjerama da se, koliko god bude moguće, postigne prvobitni cilj projekta.

7.3.    Suradnja Naručitelja

Naručitelj se obvezuje da će se pobrinuti za to da u vrijeme koje odrede voditelji projekta na lokacijama Naručitelja budu na raspolaganju odgovarajuće kvalificirani (su)radnici, infrastruktura, prostorije i podaci o testiranju.

Naručitelj će svoju suradnju provesti o svom trošku.

Naručitelj mora sudjelovati u sastavljanju funkcionalne specifikacije.

Naručitelj će Isporučitelju omogućiti udaljeni elektronski pristup do isporučenih Programskih proizvoda ako to bude potrebno za provođenje ugovorenih isporuka.

Naručitelj smije sam, odnosno uz pomoć (su)radnika Naručitelja izvršiti dijelove Usluga koje nudi Isporučitelj. O praktičnom izvršenju, eventualno potrebnoj naobrazbi i potpori itd. odlučivat će voditelji projekta. U tom slučaju, Isporučitelj nije odgovoran niti nudi garanciju za Usluge ili dijelove Usluga koje će realizirati samostalno ili uz pomoć (su)radnika Naručitelja.

Ako Programski proizvod koju Isporučitelj isporuči ne bude djelovao onako kako je to definirano u funkcionalnoj specifikaciji ili ako Isporučitelj ne bude izvršavao Usluge u skladu s funkcionalnom specifikacijom, Naručitelj mora poduzeti odgovarajuće mjere, a posebno mora izbjegavati nastanak ili povećavanje već nastale štete, tekuće provjeravati rezultate koje javlja program te odrediti i detaljno opisati smetnje i kvarove koji se javljaju tijekom djelovanja Programskih proizvoda ili koji nastupe zbog Usluga koje pruži Isporučitelj.

7.4.    Članovi projektnog tima

Za dogovorene projekte gdje je to bilo zatraženo, Isporučitelj će dostaviti imena i prezimena članova tima koji će projekt isporučiti.

Potvrđeni članovi tima mogu biti zamijenjeni drugim zaposlenicima Isporučitelja u slučaju da je razlog zamjene neadekvatna kvaliteta rada, bolest, porodiljni dopust, otkaz ugovora o radu zaposlenika, smrtni slučaj, odnosno neka druga vrsta više sile. Novi članovi tima će biti jednakih kvalifikacija i sposobnosti kao i ranije potvrđeni članovi tima.

Naručitelj će osigurati da svi članovi tima budu u mogućnosti pružiti adekvatnu podršku Isporučitelju, u slučaju da on to razumno zatraži, te da imaju prikladno znanje i iskustvo. Ako bilo koji član tima Naručitelja nema adekvatno znanje i iskustvo, Naručitelj će takvog člana zamijeniti drugim članom prikladnog znanja i iskustva.

7.5.    Test, preuzimanje i puštanje u rad

Naručitelj je dužan na vlastiti trošak osigurati podatke za testiranje koji odgovaraju poslovnoj i/ili tehničkoj praksi te je dužan na vlastiti trošak osigurati sve preduvjete za testiranje kako bi se ono realiziralo pravodobno i u dovoljnom opsegu.

Puštanje u rad Rješenja, neke njegove cjeline ili Usluga u ovisnosti u sadržaju same cjeline, može se sastojati od:

  • Prihvaćanja i potpisa funkcionalnih i/ili dizajn specifikacija od strane Ugovornih strana
  • Prihvaćanja i potpisa Zapisnika o preuzimanju Rješenja, pojedine cjeline Rješenja i/ili isporučenih Usluga.

Preuzimanje Rješenja, pojedine cjeline Rješenja i/ili Usluga obavit će Ugovorne strane zajedno. Uspješnost preuzimanja konstatirat će se Zapisnikom o preuzimanju Rješenja, pojedine cjeline Rješenja i/ili Usluga kojeg će potpisati voditelji projekata obje Ugovorne strane.

Ukoliko Naručitelj u roku od dva tjedana ne preuzme Rješenje, pojedinu cjelinu Rješenja i/ili Usluga, ono će se smatrati  preuzetim na dan kada prođe zadnji dan navedenoga roka.

Smatrat će se da je preuzimanje uspješno izvršeno ako Rješenje, pojedina cjelina Rješenja i/ili Usluga zadovoljava sve funkcionalne i tehničke zahtjeve definirane Funkcionalnom specifikacijom, njezinim privitcima, prihvaćenim funkcionalnim i/ili dizajn specifikacijama te prihvaćenim i provedenim testovima iz obrazaca za testiranje koji će prethodno biti definirani i obostrano usuglašeni od Ugovornih strana, te ako je obostrano potpisan Zapisnik o preuzimanju Rješenja, pojedine cjeline Rješenja i/ili Usluga.

Ako je Rješenje, pojedina cjelina Rješenja i/ili Usluga na zahtjev Naručitelja stavljena u produkcijski rad, bez provedenih testova sukladno obrascima za testiranje, Ugovorne strane će definirati minimum testova koje je potrebno provesti nakon puštanja u produkciju, te ukoliko je predmetno Rješenje, pojedina cjelina Rješenja i/ili Usluga u skladu s prihvaćenim funkcionalnim i/ili dizajn specifikacijama i definiranim testovima, provest će se primopredaja iste što će se konstatirati obostranim potpisivanjem Zapisnika.

Ako Naručitelj Rješenje, pojedinu cjelinu Rješenja i/ili Usluga koristi u produkcijske svrhe sa ili bez provedenih testova sukladno obrascima za testiranje, bez obzira bilo Rješenje, pojedina cjelina Rješenja i/ili Usluga na razvojno-testnom okruženju ili na produkcijskom okruženju, smatrat će se da je preuzimanje izvršeno ukoliko je takvo Rješenje, pojedina cjelina Rješenja i/ili Usluga u skladu s prihvaćenim funkcionalnim i dizajn specifikacijama, te će se to konstatirati obostranim potpisivanjem Zapisnika.

Po prihvatu svih cjelina Rješenja i/ili Usluga i po potpisu Zapisnika o preuzimanju, projekt će se smatrati završenim, te Isporučitelj za Rješenje i/ili Uslugu neće prema Naručitelju imati nikakvih daljnjih obveza, osim obveza otklanjanja grešaka na prihvaćenom Rješenju i/ili Usluzi.

Ako se prigodom preuzimanja utvrde kašnjenja preko dogovorenih termina bez krivnje Isporučitelja, Isporučitelj ne jamči za štetu zbog tako nastalog kašnjenja.

Ukoliko Naručitelj u roku od dva tjedna od preuzimanja ne iznese argumentirane primjedbe na rezultate isporučenog Rješenja i/ili Usluga, nekog njihovog dijela, dokumentacije i/ili Programskog proizvoda, Isporučitelj ih smije smatrati prihvaćenima i na njih se može osloniti kod sljedećih koraka u isporuci Rješenja i/ili Usluga.

7.6.    Razvojni, testni i produkcijski sustav (ili okruženje)

Isporučitelj će Programski proizvod i/ili Rješenja za razvojni, testni i produkcijski sustav instalirati na za to namijenjenim poslužiteljima u prostorijama Naručitelja.

Naručitelj treba u potpunosti testirati Programski proizvod na testnom sustavu. Prilikom testiranja treba koristiti raspon podataka kakav se koristi u produkcijskom sustavu i testiranje treba provesti u opsegu i na način kako će se koristiti u produkciji.

Naručitelj treba u pravilu provesti prijenos svakog Projektnog zadatka, nekog njegovog dijela, Programskih proizvoda i/ili Rješenja iz testne u produkcijsku okolinu na način kako je to definirano Projektnim zadatkom ili funkcionalnom specifikacijom.

Ako Naručitelj nabavlja hardversku opremu, sistemsku Programsku opremu i/ili Programski proizvod itd. od trećih osoba, Isporučitelj će na poziv Naručitelja iznijeti procjenu o načelnoj primjerenosti te opreme i/ili proizvoda za željene ciljeve. Troškovi za pokuse, instalacijski radovi na toj Naručiteljevoj opremi obračunavaju se prema stvarnome trošku ako već nisu sadržani u funkcionalnoj specifikaciji.

U oba će slučaja Naručitelj sam preuzeti troškove i rizike za tekući pogon uređaja, a tu spadaju i tehnički i organizacijski primjereno osiguranje podataka, zaštita od neopravdanog pristupa te napada virusa.

7.7.    Udaljeni pristup

Da bi Isporučitelj mogao realizirati Projektni zadatak i brzo poduprijeti Naručitelja u slučaju garancije ili druge pomoći, uspostavit će se sustav za udaljeni elektronski pristup. Svaka Ugovorna strana snosi troškove koji pritom nastanu u njezinim prostorijama (za hardversku opremu, sistemsku programsku opremu, programske proizvode, telefonske veze itd.). Oba voditelja projekta zajednički će odlučivati o načinu tehničkoga rješenja i o relevantnim sigurnosnim rizicima.

Naručitelj smije ograničiti udaljeni pristup, npr. samo u određeno doba dana, samo za određene zaposlenike Isporučitelja ili prema drugim dogovorenim kriterijima.

Ako Isporučitelju zbog nemogućnosti udaljenog pristupa, u dijelu za koji je odgovoran Naručitelj, nastane šteta ili dodatni trošak, taj dodatni trošak može se Naručitelju posebno obračunati. Isporučitelj ne jamči za eventualnu štetu zbog nemogućnosti udaljenog pristupa.

7.8.    Predaja na održavanje i podrška

Potpisom primopredajnog zapisnika i preuzimanjem Projektnog zadatka, nekog njegovog dijela, Programskih proizvoda i/ili Rješenja kreće faza održavanja i podrške Projektnog zadatka, nekog njegovog dijela, Programskih proizvoda i/ili Rješenja. Točan datum početka faze održavanja i podrške, a i detalje izvršenja te predaje zajednički će odrediti voditelji projekta Naručitelja i Isporučitelja.

O održavanju Projektnog zadatka, nekog njegovog dijela, Programskih proizvoda i/ili Rješenja i opsegu Usluga koje s tim u vezi mora pružiti Isporučitelj sklopit će se poseban ugovor o održavanju i podršci.

7.9.    Zahtjev za izmjenom

Zahtjev za izmjenom je sastavni dio svakog projekta. Zahtjev za izmjenom je proces promjene funkcionalnosti koja mijenja funkcionalnost projekta u odnosu na funkcionalnost definiranu Ugovorom. Zahtjev za izmjenom mora uvijek biti u pisanom obliku te njezina provedba treba biti prema unaprijed definiranom postupku. Nakon precizno definiranog Zahtjeva za izmjenom, Naručitelj će odlučiti o njegovoj implementaciji te potvrditi troškove vezane za njegovu provedbu pisanim putem. Opseg posla definiran Zahtjevima za izmjenom nisu dio pojedinog Ugovora ili Ponude nego će biti regulirani zasebnim Dodatkom ugovoru ili novim ugovorom, uz primjenu prethodno ugovorene naknade.

7.10.  Ostale projektne pretpostavke

Isporučitelj i Naručitelj se slažu da će raditi zajedno te u punoj i otvorenoj komunikaciji sa zajedničkim ciljem isporuke kvalitetnih Usluga unutar zadanih projektnih rokova.

Ako dođe do promjena pretpostavki prilikom trajanja isporuke projekta, voditelj projekta Isporučitelja će bez odgode informirati voditelja projekta Naručitelja o tome kako iste utječu na realizaciju projekta te na dogovorene rokove i isporuke. Voditelji projekta Ugovornih strana će se bez odgode sastati te zajednički prilagoditi projektni plan i raspored, u pisanom obliku u formi dodatka ugovoru.

U slučajevima da Izvršitelj zatraži informaciju od Naručitelja, ista će mu biti pravovremeno dostavljena te u skladu s projektnim planom.

Naručitelj će omogućiti Isporučitelju odgovarajući pristup svim informacijama i izvorima podataka potrebnim za isporuku ugovorenih Usluga.

Naručitelj će prije početka realizacije pojedine faze osigurati odgovarajuće kapacitete i pobrinuti se za raspoloživost i suradnju svojih djelatnika, posebice u pogledu konstruktivnog sudjelovanja na zajedničkim radionicama i sastancima, te u pravovremenom davanju komentara na isporučene verzije završnih dokumenata.

Naručitelj će promptno (sukladno dobroj poslovnoj praksi) odgovarati na upite Isporučitelja vezanih uz sve aktivnosti potrebne da bi se predmetne Usluge realizirale.

Ukoliko u roku od dva tjedna nakon isporuke finalnih dokumenta pojedine faze ne budu od strane Naručitelja isporučeni komentari i revidirana dokumentacija, finalni dokument faze će se smatrati prihvaćenim.

8.    Cijena i uvjeti plaćanja

Sve su cijene, ukoliko nije naznačeno drugačije, izražene u EUR i bez PDV-a. Preračun u HRK raditi će se prilikom fakturiranja prema prodajnom tečaju za devize Zagrebačke banke na dan izdavanja računa. PDV se obračunava prilikom fakturiranja i snosi ga Naručitelj.

Iznos izražen na računima, Naručitelj će uplatiti u korist računa Isporučitelja naznačenog na računima i to u roku od 30 dana od dana izdavanja računa. Račun će na dan izdavanja biti poslan elektronskim putem na adresu Naručitelja i poštom u papirnatom obliku, a u slučaju da je Naručitelj javna ustanova, račun će se dostaviti u obliku eRačuna.

Naručitelj nije ovlašten potraživanja prenijeti na treće osobe.

Ako Naručitelj kasni s plaćanjem računa, Isporučitelj ima pravo obračunati zakonske zatezne kamate.

8.1.    Programski proizvodi

Cijene koje su u ponudama navedene za Programske proizvode obvezuju do datuma navedenog u valjanosti ponude. Eventualna povišenja cijene od strane proizvođača Programskih proizvoda koja nastupe nakon navedenog datuma obračunavaju se dalje Naručitelju.

8.2.    Usluge

Cijene koje su u ponudama i cjenicima navedene za Usluge obvezuju Isporučitelja 30 dana od datuma izdavanja ponude osim ako na ponudi ne bude drukčije navedeno. Nakon toga Isporučitelj smije u svoje cijene Usluga uključiti nastala povećanja troškova rada i materijala, odnosno druge troškove i davanja. Nove cijene Usluga Naručitelju treba javiti najmanje jedan mjesec prije njegove prve uporabe. Smatra se da je Naručitelj takva povišenja unaprijed prihvatio ako ne prelaze više od 10% na godišnjoj razini.

Usluge koje Isporučitelj pruži na zahtjev Naručitelja i koje prelaze prvobitno dogovoreni opseg Usluga obračunat će se na temelju jediničnih cijena po ulogama iskazanih u ponudi.

Usluge se izvršavaju unutar uobičajenoga radnog vremena Isporučitelja (pon.-pet. 9:00-17.00) za radne dane u Republici Hrvatskoj. Ako se iznimno i na zahtjev Naručitelja Usluga pruži izvan uobičajenoga radnog vremena, dodatni troškovi obračunat će se posebno kao što je određeno u ovim Općim uvjetima te u ugovoru.

Isporučitelj ima pravo na povećanje jediničnih cijena svojih usluga u iznosu od 10% u slučaju da inflacija i uvjeti na tržištu rada dožive porast od 10%.

8.3.    Putni troškovi i troškovi za rad izvan radnog vremena

Putni troškovi, dnevnice i troškovi noćenja Naručitelju će se obračunati posebno. Točno uređenje definirano je u ugovoru, a inače vrijede uobičajeni propisi u skladu sa hrvatskim Zakonom. Vrijeme utrošeno na putu obračunat će se prema stvarno utrošenom vremenu i u skladu po ovdje definiranoj cijeni.

Pri pružanju Usluga izvan radnoga vremena koje bude zahtijevao Naručitelj za jedan sat pruženih Usluga obračunat će se sljedeći dodatni troškovi u postotku od dogovorene cijene Usluge:

  • za prekovremeni rad (pon.-pet. 18:00-22:00) 50%
  • za noćni rad (pon.-pet. 22:00-6:00) 50 %
  • za rad subotom 50 %
  • za rad nedjeljom 100 %
  • za rad praznikom 150 %.

Ako se budu prekrivale dvije navedene stavke, vrijedi viša stavka, osim u slučaju noćnoga rada nedjeljom ili praznikom, kada se stavke zbrajaju.

9.    Rokovi i pravo na odstupanje

Isporučitelj će nastojati, ako ikako bude moguće, pridržavati se dogovorenih rokova izvršavanja.

Kao cilj postavljeni rokovi izvršavanja mogu se poštovati samo ako Naručitelj posve završi sve potrebne radove, preda dokumentaciju, potvrdi dobivene funkcionalne specifikacije i ispuni svoju obvezu suradnje.

Isporučitelj ne odgovara za kašnjenja u isporuci te povišenja cijena koji nastupe zbog pogrešnih, nepotpunih ili naknadno promijenjenih podataka i informacija, odnosno dokumentacije koju Naručitelj preda na raspolaganje. Dodatne troškove koji bi nastupili zbog toga snosit će Naručitelj.

Zbog nepredvidljivih i neočekivanih događaja, npr. zbog više sile, sporova sa zaposlenicima, prirodnih nesreća ili ispada sustava koji nisu pod kontrolom Naručitelja ili Isporučitelja, svaka od Ugovornih strana smije nanovo odrediti rokove.

Ako se dogovoreni rok isporuke prekorači samo zbog krivnje Isporučitelja, Naručitelj smije u doglednom roku, ali s najmanje 14-dnevnim produženjem roka za ispunjenje, uz preporučeno pismo odstupiti od predmetne narudžbe ako i unutar produženoga roka dogovorena Usluga ne bude izvršena u njezinim važnim dijelovima.

Odstupanje od već izvršenih djelomičnih isporuka i Usluga nije dopušteno.

Isporučitelj će licencu za Programski proizvod obračunati u skladu s ponudom, a za Usluge će račun izdavati jednom mjesečno. Kod narudžbi koje obuhvaćaju više količina ili stavki, odnosno programskih modula Isporučitelj smije izvršiti djelomične isporuke, odnosno izdati djelomične račune.

Uvažavanje dogovorenih rokova plaćanja predstavlja važan uvjet za Isporučiteljevo provođenje isporuke, odnosno izvršenje ugovora. Zbog nepoštovanja dogovorenih plaćanja Isporučitelj smije u roku od tjedan dana nakon pismenog upozorenja zaustaviti tekuće radove i odstupiti od ugovora. Naručitelj mora snositi sve troškove koji budu povezani s time, a i gubitak dobiti.

Ako Naručitelj ne poštuje uvjete plaćanja ili su Isporučitelju poznate okolnosti čija posljedica jest (ili će biti) ozbiljno smanjenje kreditne sposobnosti Naručitelja, Isporučitelj smije zahtijevati plaćanje unaprijed za još neizvršene isporuke.

Uplate se izvršavaju jedino neposrednim plaćanjem Isporučitelju. Ako je otvoreno više potraživanja od Naručitelja, uplate Naručitelja svaki put poravnavaju najstarije potraživanje. Uvijek se najprije poravnavaju eventualni troškovi, zatim kamate i konačno glavno potraživanje.

Nad Programskim proizvodima i Rješenjima i na dokumentaciji namijenjenoj Naručitelju kao korisniku Isporučitelj pridržava pravo vlasništva do potpune isplate.

10.  Tajnost i osobni podaci

Ugovorne strane se obvezuju svaki međusobno prihvaćen Ugovor držati povjerljivim i time se obvezuju da neće, bez prethodne pisane suglasnosti druge Ugovorne strane, otkrivati neovlaštenim osobama ili bilo kojoj trećoj strani informacije koje se odnose ili koje su u vezi s Ugovorom, a osobito da iste neće otkrivati izravnim i neizravnim tržišnim natjecateljima druge Ugovorne strane.

Za potrebe Ugovora pojam "informacije koje se odnose ili koje su u vezi s ovim Ugovorom", uključuje, ali se ne ograničava na nacrte, planove, uzorke, proizvode, opremu, izvještaje, studije, crteže, rasporede, specifikacije, tehničke podatke, baze podataka, bilo koji oblik softvera, dokumentaciju, korespondenciju između stranaka vezanu za Ugovor ili druge poslovne ili tehničke informacije.

Niti jedna Ugovorna strana neće biti odgovorna za otkrivanje ili korištenje informacija koje:   jesu ili postanu poznati javnosti, osim kršenjem ovog Ugovora ili se moraju otkriti temeljem zahtjeva regulatornog tijela utemeljenog na važećim propisima.

Obveza čuvanja tajnosti podataka ostaje na snazi i nakon prestanka važenja pojedinog Ugovora iz bilo kojeg razloga. Ugovorna strana koja povrijedi obvezu čuvanja tajnosti podataka bit će odgovorna za svaku štetu, bez bilo kakvih ograničenja, koja je nastala za drugu Ugovornu stranu kao posljedica povrede obveza čuvanja tajnosti podataka.

Ugovornim stranama se osobito zabranjuje otkrivanje povjerljivih odredbi izravnim ili neizravnim tržišnim natjecateljima suprotne Ugovorne strane.

Ugovorne strane su obvezane djelovati u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima vezanim uz zaštitu podataka i u tu svrhu su dužne, putem ugovora o radu, internih propisa ili na bilo koji drugi pravno prihvatljiv način, obvezati svoje radnike, suradnike i pomoćnike na tajnost podataka i informacija koje zaprime jedna od druge, a koje druga strana smatra povjerljivim (osobito osobne podatke o korisnicima Usluga Naručitelja).

U slučaju da se tijekom pružanja Usluga iz Ugovora utvrdi da je Isporučitelj potrebno omogućiti pristup zbirkama osobnih podataka Naručitelja, Ugovorne strane će bez odgode odgovarajućim Ugovorom o obradi podataka regulirati prava i obveze s osnova obrade osobnih podataka na način sukladan Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i pratećim propisima, kao i Općim uvjetima zaštite osobnih podataka korisnika.

11.  Prava intelektualnog vlasništva i licencija

Nikakva odredba eventualnog ugovora ne daje pravo prijenosa prava na intelektualno vlasništvo ili prava na žig. Sva prava na intelektualno vlasništvo ili prava na žig ostaju vlasništvo one strane koja je to pravo donijela u određeni projekt. Ugovorne strane se obvezuju čuvati prava intelektualnog vlasništva druge Ugovorne strane i nakon završetka projekta i isteka eventualnih ugovora.

Naručitelj stječe pravo korištenja svih Programskih proizvoda i Rješenja koja se pojave ili ih Isporučitelj isporuči u okviru predmeta ugovora.

Isporučitelj potvrđuje da će Naručitelju u sklopu Usluga iz Ugovora isporučiti funkcionalnosti nad kojima je nositelj svih prava intelektualnog vlasništva Isporučitelj odnosno nad kojima je Isporučitelj stekao odgovarajuća prava potrebna za isporuku Naručitelju bez ikakvih ograničenja u pogledu sadržaja, vremena ili teritorija korištenja isporučene funkcionalnosti Naručitelju, uz pravo Naručitelja da isporučeno Rješenje samostalno ili u suradnji s trećim osobama preinačava sukladno svojim potrebama i pravo da isto prenosi trećim osobama. Naručitelj pritom nije dužan navoditi podatke o nositeljima prava na funkcionalnosti.

Ukoliko Naručitelj samostalno radi izmjene i nadopune Rješenja i/ili rezultata Usluga, Isporučitelj ne snosi odgovornost u svezi isporučenih funkcionalnosti u odnosu na dio u kojem je Naručitelj samostalno radio izmjene i nadopune.

Naručitelj ne smije samostalno raditi izmjene ili nadopune Programskih proizvoda van prava koja su mu dodijeljena od strane originalnog proizvođača Programskog proizvoda ili Isporučitelja sukladno važećim licenčnim uvjetima.

12.  Viša sila

Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršavanje bilo koje od njihovih obveza navedenih u eventualnom Ugovoru kada je nemogućnost uzrokovana događajem više sile (definiranim kao svaki objektivno neotklonjiv i nepredvidiv događaj izvan kontrole Ugovornih strana i neovisan od njihove volje) koji direktno utječe na izvršenje obveza Ugovorne strane, a pod uvjetom da je Ugovorna strana pogođena događajem više sile o tome dostavila obavijest drugoj Ugovornoj strani.

Događaji više sile uključit će, ali neće biti ograničeni samo na: zemljotrese, poplave, epidemije i pandemije, rat, pobunu ili ratno stanje, ispad interneta, štrajkove, onemogućavanja rada, bojkote ili druge oblike industrijskih akcija, državni embargo, restrikcije itd.

U slučaju da dođe do događaja više sile, pogođena Ugovorna strana će uložiti sve svoje napore kako bi ispunila svoje obveze u skladu s ugovorom. U slučaju da viša sila spriječi izvršenje jednog dijela ugovora, i da taj dio nije kritičan za ostvarenje ugovora u cjelini, pogođena Ugovorna strana će nastaviti izvršavati svoje obveze na dijelu koji nije pogođen događajem više sile.

Ugovorna strana koja je pogođena događajem više sile mora odmah pisanim putem obavijestiti drugu Ugovornu stranu i navesti koje od svojih obveza je spriječena obaviti zbog događaja više sile te mora dati procjenu o vremenskom periodu tijekom kojega smatra da će biti spriječena izvršavati navedene obveze.

Ugovorne strane su suglasne da u slučaju više sile čiji uzroci traju više od 30 (slovima: trideset) dana, Naručitelj zadržava pravo raskinuti Ugovor pisanom obavijesti s trenutnim učinkom.

U slučaju epidemije ili pandemije, sve Usluge Izvršitelja bit će pružane po off-site principu rada, gdje će zaposlenici Izvršitelja raditi iz svojih domova. Svi zaposlenici Izvršitelja bit će opremljeni potrebnim alatima i programskim proizvodima za uspješno i neometano isporučivanje dogovorenih Usluga, kao što bi to radili i na lokaciji Naručitelja. Sve dok se okolnosti uslijed više sile ne promijene, svi sastanci i radionice odvijat će se putem internetskih alata za konferencije, pod pretpostavkom da obje strane imaju mogućnost takvoga rada.

U slučaju da se pojave nepredvidive okolnosti, tj. bolesti, zaposlenici Isporučitelja će imati pravo na standardne dane bolovanja, a po oporavku će nastaviti svoj posao. Ako duljina tako nastalog bolovanja premaši razumno trajanje (kao što je to u normalnim okolnostima bolesti), obje strane će procijeniti i dogovoriti se oko mogućeg rješenja, i to za svaki slučaj zasebno.

13.  Zabrana natjecanja

Tijekom trajanja poslovnog odnosa i tijekom razdoblja od 12 (dvanaest) mjeseci od datuma prestanka poslovnog odnosa zbog bilo kojeg razloga, nijedna Ugovorna strana neće tražiti izravno ili neizravno zaposlenje bilo kojeg zaposlenika suprotne Ugovorne strane, bez prethodne pisane suglasnosti suprotne Ugovorne strane.

14.  Odgovornost za pogreške

Isporučitelj će besplatno otkloniti pogreške koje budu u njegovoj domeni i koje se pojave u jamstvenom roku od tri mjeseca od datuma potpisa Zapisnika o preuzimanju.

Izvršitelj će unutar jamstvenog perioda besplatno uklanjati greške na Rješenju, pojedinoj cjelini Rješenja i/ili Usluga koje su posljedica nesukladnosti funkcionalnosti isporučenog Rješenja, pojedine cjeline Rješenja i/ili Usluga s funkcionalnostima definiranim u prihvaćenim funkcionalnim i/ili dizajn specifikacijama i drugim relevantnim projektnim dokumentima.

Ako Naručitelj pogrešno te bez odgovarajuće konstatacije i dokumentacije tvrdi da postoje nedostaci ili pogreške i ako zbog toga Isporučitelju prouzroči dodatne troškove, oni će se obračunati posebno.

Isporučitelj će izvršiti savjetovanje, pomoć, otklanjanje pogrešaka i kvarova za koje je odgovoran Naručitelj, a i druge promjene te dopune uz odgovarajuću naknadu. To vrijedi i za otklanjanje pogrešaka ako su Naručitelj sam ili treća osoba vršili promjene Rješenja, dopune ili druge zahvate.

Isporučitelj ne jamči za pogreške, kvarove ili štetu koji proistječu iz nedovoljne instalacije ili konfiguracije Programskih proizvoda te iz nestručne uporabe. Iz odgovornosti za pogreške također su isključene pogreške zbog promijenjenih komponenti produkcijskog sustava, uporabe neodgovarajuće ili defektne hardverske opreme.

Kod Programskih proizvoda i/ili Rješenja koje naknadno promijene Naručiteljevi programeri ili treće osobe Isporučitelj ne snosi nikakvu odgovornost za pogreške.

Kod isporuke Programskih proizvoda u vlasništvu originalnog proizvođača Programskih proizvoda kojeg je PI ovlaštena distribuirati, odgovornost za te Programske proizvode i njihovu funkcionalnost je na originalnom proizvođaču Programskih proizvoda.

Ako predmet isporuke predstavlja promjenu ili dopunu već postojećih Programskih proizvoda i/ili Rješenja, odgovornost se odnosi samo na tu promjenu ili dopunu. Odgovornost za osnovni Programski proizvod i/ili Rješenje se time ne oživljava.

Naručitelj se mora na vlastitu odgovornost pobrinuti za osiguranje isporučenih Programskih proizvoda i/ili Rješenja i podataka u vezi s instaliranim Programskim proizvodima i/ili Rješenjima.

15.  Odštetna odgovornosti

U sklopu zakonskih propisa Isporučitelj jamči za štetu ako Naručitelj dokaže da je Isporučitelj štetu prouzročio namjerno ili zbog velikog nemara. Isporučitelj ne odgovara za materijalnu štetu nastalu zbog malog nemara. Isporučitelj ne odgovara za posrednu štetu.

Isporučitelj ni u kom slučaju ne odgovara za gubitak podataka ukoliko se Naručitelj nije pobrinuo za odgovarajuće osiguranje podataka i sigurnosno kopiranje.

Eventualne zahtjeve za odštetom Naručitelj treba javiti Isporučitelju u roku od tri mjeseca jer inače Naručitelj gubi pravo na to da ih zahtijeva. Smatra se da su zahtjevi za odštetom, o kojima Naručitelj nije obavijestio Isporučitelja u roku od tri mjeseca od dana kad su Naručitelju postali poznati, zastarjeli.

Maksimalna odšteta koju Naručitelj može zahtijevati od Isporučitelja iznosi 50.000 EUR.

16.  Službene obavijesti

Kada se od jedne Ugovorne strane traži da pruži službenu obavijest drugoj Ugovornoj strani, ista će biti dana u pisanom obliku, ako nije drukčije ugovoreno, na sljedeće adrese:

Obavijest prema Isporučitelju: Poslovna Inteligencija d.o.o., Krste Pavletića 1/2, 10 000 Zagreb, Fax: +385 1 4716 946, email: customer.success@inteligencija.com.

Svako preporučeno pismo ili obavijest poslano na prethodno navedene adrese smatrat će se da je bilo valjano isporučeno i primljeno od strane Isporučitelja.

17.  Rješavanje sporova

Sve sporove koji bi mogli nastati u primjeni ovog Ugovora, Ugovorne strane će riješiti sporazumom u duhu dobrih poslovnih odnosa, a u slučaju da to nije moguće za eventualne sporove nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

18.  Ostali uvjeti

Isporučitelj ne može odgovarati za eventualne buduće projekte koji bi mogli proizaći kao rezultat njegovog angažmana, kao niti za rezultate takvih projekata.

Isporučitelj ne može preuzeti odgovornost za rezultate djelatnosti Naručitelja prilikom, niti nakon izvršenja ugovorenih Usluga.

U slučaju da će Isporučitelj raditi u prostorima Naručitelja, Naručitelj mora osigurati osnovnu infrastrukturu potrebnu za rad: prostoriju sa dnevnom svjetlošću, radni stolove, stolice, štampač, priključke za struju, mrežne priključke, administratorska ovlaštenja na sustavima nužnima za isporuku dogovorenih Usluga.

Naručitelj je suglasan da se ugovorene Usluge i isporučeni Programski proizvodi uključujući ime i logo Naručitelja, mogu koristiti u komercijalne i marketinške svrhe kao referenca od strane Isporučitelja.

19.  Stupanje na snagu i trajanje

Ovi Opći uvjeti objavljeni su na Internet stranici www.inteligencija.com.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na poslovni odnos Isporučitelja i Naručitelja tijekom njegova trajanja. Za potrebe ovih Općih uvjeta razdoblje ‘trajanja poslovnog odnosa’ je razdoblje od početka pružanja Usluga i/ili isporuke Programskih proizvoda i/ili Rješenja Isporučitelja Naručitelju do isteka pet godina od dana izdavanja Naručitelju posljednjeg računa Isporučitelja.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 1.1.2022.

Scroll to Top

Budite u toku s novostima

Budite u toku s novostima

Prijavite se na naš newsletter i budite uvijek u toku s novostima i tehnologijama iz svijeta Poslovne inteligencije.


Business & Data Analysis
Planning, OLAP & Reporting & Financial consolidation
Data Integration, Data Migration & Data Engineering
Data Governance, Data Quality & Master Data Management
Data Science
DWH models
XBRL point
ConQ Content Analytics
SynQ

I acknowledge that the personal data I submit through this contact form will be used by Poslovna inteligencija d.o.o. to contact me and provide information related to my inquiry/application. I consent to Poslovna inteligencija using my submitted personal data to send newsletters containing information about news, products, and services of Poslovna inteligencija. I also acknowledge that I can unsubscribe from receiving newsletters at any time by clicking the 'Unsubscribe' link in each newsletter. Comprehensive information related to my rights and the use of my personal data can be found in Poslovna inteligencija's Privacy Policy.:
Yes No *

Please don't insert text in the box below!

The fields marked with * are required